46 832-90-42 [email protected]

Projekt

Projekt nr: RPLD.11.03.01-10-0047/18-00

Dobry WIDOK na pracę – kierowca samochodu ciężarowego”

Cele projektu

Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 310 osób dorosłych (20 kobiet, 290 mężczyzn) z obszaru województwa łódzkiego do potrzeb regionalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego poprzez kursy prawa jazdy kategorii C i C+E, kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu zakładamy, że 310 osób (w tym 20 kobiet) uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach pozaszkolnych formach kształcenia dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi dla kategorii C i C+E prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy.

Realizacja celu projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez:

  • zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób dorosłych zamieszkałych w woj. łódzkim,

  • zaspokojenie potrzeb regionalnego rynku pracy w deficytowym zawodzie – kierowcy samochodu ciężarowego.

  • uzyskanie nowych kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E, oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy.

Cel szczegółowy

Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zadania realizownae w projekcie będą w pełni dostępne i na jednakowych zasadach dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną.


Usługi dotyczące kursów real. w ramach projektu, tj. środowisko fizyczne, technologie i systemy inf.-kom., pozwalają na pełny udział os. z niepełnosprawnościami, o ile te osoby spełniają wymogi określone w przepisach krajowych na uzyskanie prawa jazdy kat. C i C+E.

Wszystkie zasoby cyfrowe w ramach projektu będą dostępne dla os. z niepełnosprawnościami. Osoby niedosłyszące mogą korzystać z programów do KWP C z możliwością słuchania lektora przez słuchawki.

Miejsce realizacji zadań w ramach projektu jest dostosowane do potrzeb os. z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca realizuje kursy prawa jazd. kat.B dla os. z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty

  • Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób dorosłych zamieszkałych w woj. łódzkim,

  • zaspokojenie potrzeb regionalnego rynku pracy w deficytowym zawodzie – kierowcy samochodu ciężarowego.

  • uzyskanie nowych kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E, oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt

  • Wartość projektu: 1 032 250 ,00 zł
  • Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 877 412,50 zł
  • Środki dotacji celowej: 51 612 , 50 zł
  • Wkład własny: 103 225 , 00 zł